ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร


ผศ.นสพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง
ปัจจุบัน

อ.นสพ.ดร.เทวินทร์  อินปั๋นแก้ว
26 กรกฎาคม 2558 – 2561
fvetspj
ศ.นสพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
1 เมษายน 2556 – 26 กรกฎาคม 2558

ผศ.ดร.นสพ.ดร.บุรินทร์  นิ่มสุพรรณ์
พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม 2556
fvetspj
ศ.นสพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2553

รศ.นสพ.วีระพล  จันทร์สวรรค์
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545