ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมของหลักสูตร

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความร่วมมือกับนักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานต่างประเทศ โดยนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาปรสิทตวิทยา มีโอกาสในการไปฝึกอบรมวิจัย ณ ต่างประเทศ