รูปร่างลักษณะโดยทั่วไป และระยะต่างๆ ในชีพจักรของพยาธิใบไม้