ปรัชญา ปณิธาน

ภาควิชาปรสิตวิทยา มีปรัชญาของภาค คือ “วิจัยเป็นเลิศ ประมวลสู่บทเรียน ตอบสนองความต้องการของสังคม”