ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Trematode of horse

พยาธิใบไม้ที่สำคัญในม้า