ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา


ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่เดิมเป็นหมวดวิชาหนึ่งของภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2540 หมวดวิชาปรสิตวิทยา ได้แยกตัวออกมาจากภาควิชาพยาธิวิทยา และได้จัดตั้งเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 11 ง. ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2539

Download (PDF, 155KB)