ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำเนียบบัณฑิตศึกษา

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

จี่ทรี 55
Miss Thi Thuy Nguyen

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นสพ.ดร.เทวินทร์  อินปั๋นแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation.
 

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

g-2558-1
Miss Do Thanh Thom

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นสพ.ดร.เทวินทร์  อินปั๋นแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Evaluation of hematological alteration of vactor-borne pathogens in cats from Bangkok,Thailand

 

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

g-2558-1
นางสาวอลิสรา ลีลานุพัฒน์

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Pravalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testing

 

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

g-2558-1
นางสาวพรกมล  ภู่สังวาลย์ทอง

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นสพ.ดร.เทวินทร์  อินปั๋นแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Molecular prevarence, genetic characterization and rick factors associatied with Rickettsia felis infection in stray cats and their fleas residing in Bangkok, Thailand

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

g-2557-1
นางสาวสุชาดา  ชูเชิญ

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จำนงจิต  ผาสุข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Distribution and Nocturnal Activity of Phlebotomine Sand Flies (Diptera : Psychodidae) in Satun Province, Thailand

g-2557-2
นางสาวสุดารัตน์  ประเสริฐสังข์

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์  นิ่มสุพรรณ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Characterization of serum protein fractions of Ehrlichia spp. infected dogs associated with anterior uveitis or posterior uveitis

g-2557-3
Miss Tippakorn Lacksivy

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Seroprevalence of Trichinella spp. Infection of Domestic Pig in Southern Lao PDR

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

g-2556-1
นางสาวอมรรัตน์  มาสกุล

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Prevalence of Cryptosporidium spp. Infections Associated with Diversity of Rodents in Thailand

g-2556-2
นางสาวนพวรรณ  เทพประถม

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Prevalence and distribution of Toxoplasma gondii infection of multiple hosts in Nan province, Thailand

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

g-2555-1
นางสาววิชชุตา  จันทร์ศิริ

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์  นิ่มสุพรรณ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Seroprevalence of Leishmania Infections in animals in Songkhla and Satun Provinces, Southern Thailand

g-2555-2
นางสาวอมรรัตน์  ปั๊นต๊ะวงศ์

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จำนงจิต  ผาสุข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Species diverity and seasonality of philebotomine sand flies (Diptera : Psychodidae) in Satun Province, Thailand

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554

g-2554-1
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยะ

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Fish- borne trematodes in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and wild – caught fish from Thailand

g-2554-2
นางสาวเบญจรัตน์  ยิ้มมิ่ง

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จำนงจิต  ผาสุข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Molecular  Detection  of  Cryptosporidium  spp.  in  Captive  Snakes in Thailand

g-2554-3
นางสาวเกพลี  แสง-ชูโต

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Detection and Characterization of Ehrlichia spp. in Infected Dogs with Ocular Lesions

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553

g-2553-1
นางสาวชัญญา  เก่งระดมกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Epidemiology of Neospora caninum Infection in Water Buffaloes in Northeast Thailand

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552

g-2552-1
นายบอย  บุญเอื้อ

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์  นิ่มสุพรรณ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Prevalence of Fasciola Infection in Cattle and Buffaloes around Songkhla Lake

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550

g-2550-1
น.ส.เกษริน  ขำยิ่งเกิด

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Epidemiology of Trypanosoma evansi infection of dairy cattle in Thailand

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549

g-2549-1
น.ส.พรพรรณ  พุ่มหอม

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Immune response of rabbits Immunized by Serine protease inhibitor (SERPIN) recombinant protein from Rhipicephalus (Boophilus) microplus salivary glands

รายชื่อบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547

g-2547-1
นายสินสมุทร  แซ่โง้ว

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Proteomic analysis of midgut proteins associated with Immunity of Thai Cattle Tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus

g-2547-2
น.ส.พชรธร  สิมกิ่ง

  อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Epidemiology of Babesia spp. infection in stray cats in Bangkok metropolitan areas by polymerase chain reaction and geographic information systems