สายวิชาการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. : University of Copenhagen, Denmark
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) : มหาวิทยาลัยมหิดล
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โปรโตซัววิทยา โรคพยาธิจากสัตว์สู่คน
ผลงานวิจัย : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvettwi@ku.ac.th
 อ.นสพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
ปร.ด. (กีฏวิทยา) : มหาวิทยาลัยเกษรตศาสตร์
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : กีฏวิทยา แมลงวันริ้นดำ
ผลงานวิจัย :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetjjp@ku.ac.th
 ผศ.ดร.จำนงจิต  ผาสุข
รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Veterinary Medical Science) : The University of Tokyo, Japan
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : โปรโตซัววิทยา
ผลงานวิจัย :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetbrn@ku.ac.th
 ผศ.นสพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Immuno Parasitology) : The Ohio State U., USA
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : Immuno Parasitology
ผลงานวิจัย :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetspj@ku.ac.th
 ศ.นสพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
ส.ม. (การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน) : มหาวิทยาลัยมหิดล
สพ.บ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : Veterinary Helminthology
ผลงานวิจัย :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์  0-2942-8438 โทรสาร  0-2942-8438
อีเมล์ : fvetkkp@ku.ac.th 
 ผศ.นสพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Animal and Food Hygiene) : Hokkaido, Japan
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :
1. Parasitic protozoa zoonosis
2. Effect of climate change on parasites behaviour’s
3. Novel chemotherapeutics for parasitic protozoa diseases.
ผลงานวิจัย : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetksr@ku.ac.th
 อ.ดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด
สายสนับสนุน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ชีววิทยา) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : ปรสิตวิทยา
ผลงานวิจัย : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetnnp@ku.ac.th
 นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : ปรสิตวิทยา การเพาะเลี้ยงเห็บเพื่อการวิจัย
ผลงานวิจัย : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetwic@ku.ac.th
 นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ :
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : ปรสิตวิทยา เทคนิคทางด้านโปรตีน
ผลงานวิจัย :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetcyk@ku.ac.th
 นางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ :
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : การบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2942-8438 โทรสาร : 0-2942-8438
อีเมล์ : fvetsub@ku.ac.th
 นางสาวศุภนันท์ บุญชอบ
เลขานุการภาควิชาปรสิตวิทยา