ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น แสวงหา พัฒนาองค์ความรู้ทางปรสิตวิทยาเพื่อความเป็นเลิศที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม