ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี


รายวิชาที่รับผิดชอบในหลักสูตร สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 (6 หน่วยกิต)
1. วิชาปรสิตที่นำโดยอาหารและน้ำ ปรสิตอุบัติใหม่และปรสิตอุบัติซ้ำ (Food and Water-Borne, Emerging and Re-Emerging Parasites (01539211)
2. วิชาสัตว์ขาปล้องและปรสิตที่ถูกนำโดยสัตว์ขาปล้อง (Arthropod and Arthropod-borne Parasites) (01539311)