ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Trematode of ruminants

พยาธิใบไม้ที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สุกร และสัตว์ปีก