ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วีดีโอการสอน

Lecture

Direct smear technique

Simple floatation technique

Formalin-ethyl acetate centrifugal sedimentation

Modified Mc Master Method

Fresh blood smear

Thick blood smear staining

Thin blood smear staining

Modified Knott’s technique

Filtration technique

การแยกชนิดไข่พยาธิและซีสต์ของโปรโตซัวในอุจจาระ ของสุนัข แมว สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สุกร และสัตว์ปีก

การวัดขนาดของปรสิต ไข่พยาธิและโปรโตซัว โดยใช้กล้องจุลทรรศน์