ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อเรา

อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม  ชั้น 4
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1401 หรือ 0-2942-8438
โทรสาร 0-2942-8438
e-mail : fvetwic@ku.ac.th